Verslag en Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Groenekan op maandag    12 november 2018.
Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
Ontmoeting met de wethouder voor de kern Groenekan
Daarnaast ook nog vele andere onderwerpen
 
1 Opening
 
Aanwezig van bestuur: Marius van den Bosch (voorz). Alexander Beyelveldt (Vijverlaan), Tonnie Groen (Wilhelminaweg), Trudy Siegerink (Voordorpsedijk), Laurens Huisman , Nico Buur  als vervanger van Irma van den Hengel-Koot (Ruigenhoeksedijk/Noorderpark)
 
Doel van de bijeenkomst was de kennismaking met de wethouder die verantwoordelijk is voor Groenekan, Dolf Smolenaers. Afgesproken was dat hij niet inhoudelijk in zou gaan op sommige  vragen omdat sommige vragen niet tot zijn portefeuille behoren.
Daarnaast was het doel om enkele organisaties te introduceren bij Smolenaers en eventueel het publiek.
Tot slot waren er enkele agendapunten die los stonden van deze introducties.
 
De opkomst was groot tot verbazing van De Dorpsraad! De Dorpsraad vroeg zich af hoe dit kwam en waarom dit zo was.
Aanwezig was ook een groet delegatie van de dorpspolitiek: CDA/SGP/CU/BiltsBelang/D66 2x/Beter De Bilt
De organisaties die zich voorstelden waren: Groenekans Landschap (Frits Jansen), Stichting Geesina (Frits Jansen) Stichting Brigida (Frank Klok).
 
Stichting Groenekans Landschap:  
houdt zich bezig met natuurwaarden en cultuurhistorische waarden in Groenekan.. de stichting heeft grond in eigendom in dit deel van de gemeente De Bilt. Daarbij moet men bedenken dat het grondgebied van Groenekan loopt van Larenstein tot Dr Welffersweg (Loosdrecht). Dat is dus een heel groot gebied.
De stichting streeft naar bescherming van de Groene Contouren. Credo daarbij nu: Groen en Rust
Huidig probleem: de omschakeling maken in de ontwikkeling van de Ruimtelijke Ordening. Daarbij mist men de regie van de Gemeente(-raad). De Gemeente De Bilt is in dit proces niet leidend. Neemt niet het voortouw.
Qua vraagstukken op terrein van de Ruimtelijke Ordening: Noorderpark/A27 verbreding/ Beylevelden/ Veldlaan 1. Daar komt bij dat kwekerij Copijn gaat sluiten als en omdat er geen activiteiten meer zijn. Wat doen wij met dat gebied? / Hockeyclub Voordaan: de grond zou eigendom van de gemeente zijn en een fusie met SCHC wordt overwogen of onderzocht.  NB: dit blijkt onjuiste informatie te zijn waar later op de avond op terug gekomen wordt (zie punt 6). Ondertussen is het wel gezegd…..!
 
Stichting Geesina: kort even stil gestaan bij het redden van de molen en een oproep voor vrijwilligers.
 
Stichting Brigida: bekommert zich om  de belangen van de natuur en cultuurhistorische waarden. De stichting heeft uit de aard der zaak een Behoudzuchtige Insteek!!
Belangrijk punt van aandacht en zorg: het Noorderpark - dat is de moeite waard om te beschermen en te beheren..
 
 
 
 
 
Punten waar St. Brigida zich zorgen over maakt  wat Groenekan betreft:
*de intensivering van de recreatie in het Noorderpark en meer specifiek  Ruigenhoek.
*Ruigenhoek grenst aan de rafelrand van Utrecht. Net over de Rondweg. Waar Tuincentrum een hotel wil bouwen van 12 etages hoog!!. En het opzetten van een Golfclub. Dat laatste vindt men dan minder erg. Het alternatief was woningbouw!
*Nieuwe Hollandse Waterlinie en vermelding op Unesco wereld erfgoed.
*veldlaan 1
*Landgoed Beylevelden- dit heeft voor een wig/tweespalt in het Dorp gezorgd!
*kwaliteit van de bomen in Groenekan- maakt de Gemeente daar plannen voor?? Men ziet het niet.
 
2 Inventarisatie agendapunten van aanwezigen.
Nieuwe punten ter vergadering ingebracht
*Laadstation voor elektrische auto’s bij benzinestation Vanenburg op de A27      zie punt 10 (Wilhelminaweg)
*hoe kijkt men aan tegen de Dorpsraad?                                                                          zie punt 4
*windmolens   niet behandeld.
 
3 Kennismaking met de wethouder voor de kern Groenekan de heer Dolf Smolenaers en de gebiedsmakelaars Lianne Oosterlee (en Bas van Hell was die aanwezig??)
Dolf stelt zich voor. Afkomstig uit Weert. Werkzaam geweest als ambtenaar op Binnenlandse Zaken. Daarna muzikant en nu wethouder en meer specifiek de wethouder voor en van Groenekan (GEBIEDSWETHOUDER). Hij is bestuurlijk aanspreekpunt. Elke maand spreekuur in de Groene Daan(?)
Dolf stelt dat het belangrijk is te beseffen dat er een enorme druk is vanuit Utrecht waar met name Groenekan last van heeft en/of zal krijgen. Hoe daar mee om te gaan is de grote vraag en uitdaging.
 
4 Stichting Dorpsraad Groenekan, nieuwe bestuursleden gezocht
Dit onderwerp maakte de nodige reacties los. Doen de leden van de Dorpsraad zo hun best om een platform te bieden aan de bewoners van Groenekan waar zij onderling plannen en ideeën en voorstellen kunnen bespreken, waarbij de Raad ook een brugfunctie naar de Gemeente en de Gemeenteraad kan en wil vervullen, vallen meerdere personen de Raadsleden aan op het feit dat zij heel lang zitting hebben in de Raad en dat hun werkwijze niet democratisch is. Men had het gevoel dat zaken in achterkamertjes geregeld worden en werden. De Raad ontkent dat in alle toonaarden en merkt op dat de burgers zelf nooit komen opdagen bij bijeenkomsten. Dan LIJKT het of in achterkamertjes dingen geregeld worden.
NB: De gebiedsmakelaar Lianne Oosterlee vertelt na afloop dat Groenekan een voorbeeld zou kunnen nemen aan de Dorpsraad van Hollandse Rading. Daar loopt het allemaal wel goed. Zij zal die twee raden met elkaar in contact brengen.
 
De raad krijgt van de Gemeente De Bilt een subsidie. Om die reden moest de Raad zich omvormen naar en rechtspersoon om te waarborgen dat de gelden goed beheerd worden. Men heeft gekozen voor de Stichtingsvorm. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. De discussie liep redelijk hoog op. Ter verdediging legde de Raad uit dat er regelmatig bijeenkomsten zijn van de Dorpsraad en dat daar weinig tot geen Groenekanners verschijnen. De tegenstrevers bestreden het feit dat er regelmatig bijeenkomsten zijn geweest en als die er al zijn geweest was men niet te spreken over de wijze van aankondigen van die bijeenkomsten….
Uiteindelijk werd de vraag gesteld: als u zoveel kritiek heeft waarom neemt u dan geen zitting in de Dorpsraad? 4 á 5 mensen hebben zich gemeld.  Dat zal dus wel goed gaan.
Een punt van zorg was dat men vraagtekens zet bij de onafhankelijkheid van de HUIDIGE raad waar er een persoon zitting heeft in die raad die ook een persoonlijk/zakelijk belang heeft bij een van de te ontwikkelen plannen, namelijk de heer Beyleveldt en de Beylevelden.
 
 
 
De Raad ziet als haar taak:
*het informeren van de bewoners over besluiten van de overheid die Groenekan aangaan
*het inventariseren van ideëen die leven bij de bewoners
*het adviseren van de Gemeente (brugfunctie)
*het faciliteren van gesprekken tussen gemeente en bewoners en bewoners onderling. De Raad is zelf geen partij, zij is neutraal indien er verschil van inzichten zijn (zie Beylevelden)
 
Een vraag die terecht gesteld werd was: wat doet de Gemeente met de Dorpsraad? Hoe gebruikt de Gemeente de Raad? Is het een idee dat de gemeente haar plannen (eerst) langs de Dorpsraad stuurt en meldt zodat de raad de bewoners kan informeren.
Is het een idee dat De gemeente initiatiefnemers uit Groenekan er op wijst dat die eerst langs de Dorpsraad moeten gaan om de initiatieven te bespreken? Van daaruit kunnen dan de bewoners geïnformeerd worden voordat een en ander in de Gemeente(-raad) besproken moet worden.
Smolenaers: dat is zeker een sympathiek idee en zou ook kunnen  werken bij de verschillende wijken in De Bilt. Hij zal echter de andere partijen mee moeten krijgen.
 
In Groenekan zijn ook andere organisaties actief en belangrijker, er zijn ook BUURTGROEPEN die de individuele buurtbelangen behartigen.
 
Dat er zoveel belangstelling was voor de avond kwam doordat mensen mbv apps elkaar hadden geïnformeerd.
 
 
5 Afronding van verbreding A27/A1.  Evaluatie. Info over beheer en onderhoud.  Info over project A27/ring Utrecht/A1. Hier voerde Tonnie Groen het woord.
*De verlichting gaat uit als het werk gereed is. Dit gebeurt tussen 23.00 uur en 05.00 uur
*klachten over toegenomen herrie: de asfaltlaag ligt er nog te kort. Even afwachten
*onderhoud van de weg wordt op korte termijn overgedragen (aan wie….? RWS? Gemeente?)
*beplanting: men is daar mee bezig
*Hoe was het proces? Voor groen is het antwoord op die vraag wisselend. Over het complete project is zij niet heel erg tevreden. RWS heeft zich getoond geen erg betrouwbare partner te zijn. Dit inzicht is van belang ivm de 2e verbreding van de A27 naar de Ring Utrecht,  die er aan staat te komen. Dat deel van het project staat even stil ivm een uitspraak van het Hof in Luxemburg dat Nederland veel te soepel omgaat met de normen voor de uitstoot van stikstof. Men wacht nu op een uitspraak van de  RvS.
*nachttreinen en geluidsschermen langs het spoor heeft te maken met WETTELIJKE geluidsnormen (Db-normen). Daar kan men niets tegen doen. Prorail is bezig met de inventarisering. Niet iedereen is blij met die schermen en sommigen vinden die schermen overbodig.
*worden er na gereedkomen nieuwe Db- metingen gedaan in het dorp om te bezien of de maatregelen effect hebben gehad? Waarschijnlijk niet. Wel zijn er meetpunten langs de A27 opgesteld.
 
 
6 Parkeren en toegang naar de hockeyclub  Voordaan  & buurtgroep Lindenlaan/Kastanjelaan
 
Exploitatie van Voordaan is negatief. Daarom heeft Voordaan een regeling getroffen met de Gemeente De Bilt waarbij er sprake is van DE-PRIVATISERING. De velden van Voordaan zijn verkocht aan de Gemeente en worden terug gehuurd. Daartoe is een huurcontract getekend met een looptijd van 20 jaar met een optie voor nog eens 20 jaar.  Alleen de velden zijn overgedragen en niet de onderliggende gronden.
Voordaan heeft nu bijna 2000 leden. Mede daarom is een fusie met SCHC GEEN optie omdat de fusieclub dan veel te groot zou worden en niet meer te besturen door vrijwilligers.(zie Kampong. Hoezo??)
Kastanjelaan/Lindelaan. Voordaan was voornemens een blaashal neer te zetten in de winter tbv zaalhockey.  Bewoners van deze lanen zijn daar NIET blij mee. Hebben zij eindelijk wat rust in de winter, wordt dat door gebruik van die hal verstoord.
Extra parkeerplaatsen vindt men niet fijn want dat vergroot de hoeveelheid verkeer. Daarom heeft men contact gezocht met de Gemeente. Daar loopt nu een verkeerscommissie die een en ander onderzoekt. Conclusie: Voordaan is in alle opzichten een enorm knelpunt. Hoe op te lossen?? Wellicht een alternatieve toegangsweg naar de club?
Idee: club verplaatsen en vrijgekomen gronden bestemmen voor huizenbouw? (de meeste aanwezigen denken dat dat financieel niet haalbaar is)
 
Is hier een rol weggelegd voor de Dorpsraad??
 
 
7 Noorderpark (buurtgroep Ruigenhoek)
De helft van het Noorderpark is van de gemeente Utrecht. Daar heeft De Bilt geen zeggenschap over en dus geen invloed op.  Gelukkig komt er een Golfbaan want dat betekent dat er dan geen woningen komen. Er waren al 45 kavels gepland!!. Die woningen zijn nodig om Utrecht aan geld te helpen want Utrecht heeft geld nodig.
Ook wat betreft het organiseren van evenementen in het Noorderpark is  men niet blij/tevreden.
Algehele conclusie wat betreft Noorderpark: de Gemeente heeft te weinig gedaan voor Groenekan.
Werner de Groot (CDA): Gemeenteraad heeft ingestemd met slechts 1 (één) groot evenement en dat is Soenda. Daarnaast mogen er enkele kleinere evenementen gehouden worden met een beduidend lager geluidsniveau.
Slootweg (SGP): alles wat meer is moet via wijzigingen van bestemmingsplannen gerealiseerd worden.
 
Bij het Tuincentrum komt een hotel van 12 etages hoog. Dat staat op Utrechts grondgebied dus De Bilt kan daar niets aan doen.
 
8 Aanbod Vitens voor het aanleggen van een kikkerpoel of id.
Deze vraag heeft de Dorpsraad doorgespeeld naar het Groenekans Landschap. Waarom wil Vitens iets aanbieden? Het hoeft geen Kikkervijver te zijn . Het mag ook iets anders zijn….
 
9 Groenekanseweg bermen, plaatsen schampblokken
De vraag is aan de Gemeente: kunnen de maatregelen aan de Groenekanseweg niet anders?
Opm: maak een uitdrukkelijke keuze.
Opm: verbreden van de weg en het fietspad is niet gewenst. Men is bang dat wielrijders in de sloot belanden.
Opm: de Groenekanseweg een fietsstraat maken waar de auto te gast is?
Groenekanseweg is nu een sluiproute. Hoe los je dat op? Maak er bestemmingsverkeer van? Kan dat? Hoe zit het met handhaving dan?  Conclusie:  Onhaalbaar.
 
10 Koningin Wilhelminaweg, verkeer remmende maatregelen, Slamlaag, fietspad, sloot tussen spoorlijn en tuinen. (Tonnie Groen)
A) De weg is slecht. Zij heeft dat besproken met de Gemeente. Conclusie:
-Onderhoud wordt verbeterd.
-Werkgroep wordt ingesteld om te kijken naar mogelijkheid van verbreding en van het fietspad. FIETSPAD HEEFT PRIORITEIT.
-meer handhaven op overtreding snelheid.
 
 
Opmerking van Groen:  wettelijk moet een weg  ingericht worden zoals waar die weg voor bestemd is. Kon Wilhelminaweg is een ontsluitingsweg maar is ingericht als een Provinciale weg. Dat moet veranderen. Als dat gebeurt dan is handhaving niet nodig volgens RWS want dan wordt de snelheid er vanzelf , door de inrichting, uitgehaald!! Zegt men….
 
B) E-laadstation bij het benzinepomp aan de A27 (Vanenburg):  niemand weet er van.  Het is geheel langs Groenekan gegaan terwijl er een vergunning etc voor aangevraagd is of had moeten worden. Wie heft dat geregeld?? RWS??  Waar haalt E-laadstation zijn stroom vandaan?  Dat wordt een heel verhaal..
Een belangrijk punt is dat de stroomvoorziening mogelijk een gevaar vormt voor de volksgezondheid (van enkele bewoners). Om die reden wilde men ooit van elektrische verdeelkastjes in de wijk af… Heeft de Gemeente De Bilt hier een taak? Een ambtenaar zegt van niet: dit ligt bij Stedin. Wat is de relatie tot uitspraken van de Gezondheidsraad en de gezondheid van burgers?
 
Gezien de tijd (22.00 uur) besluit de voorzitter de bijeenkomst te beëindigen. De punten die nog niet besproken zijn worden aangehouden tot de volgende bijeenkomst.
 
 
11 Grint aanvulling groot deel park Voordaan en Oranjelaan. Stomen grintstroken of zelf onderhoud.
 
12 Uitbreiding Schoonderwoerd vlees op bedrijventerrein Larenstein
 
13 Lege schoolgebouwen voormalige vestiging van de Nijepoort.
 
14 Agendapunten van aanwezigen
 
15 Sluiting.
 
Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de bar open om na te praten onder het genot van een drankje.
Stichting Dorpsraad Groenekan
Vijverlaan 28
3737 RJ Groenekan
Secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
Www.dorpsraadgroenekan.nl
 
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links