Dorpsraad Groenekan dd 21 januari 2019
 
1 Opening 
Er was weer een redelijke opkomst. Ook van de zijde van de politiek in de vorm van vertegenwoordigers van D66, Bilts Belang, Beter De Bilt, VVD (ook inwoner…) en SP.
 
2 Inventarisatie agendapunten aanwezigen/ extra agendapunten
-Bestemmingsplan Noordelijke Rondweg Utrecht. Belangrijk voor Groenekan. Kan Groenekan ZIENSWIJZEN indienen? Zie ook        Google: Noordelijke Rondweg en punt 15.
-Bijleveldplan: er moet een gebiedsvisie ontwikkeld worden. Voorstel om daarvoor een projectgroep op te richten. Zie echter ook de discussie onder punt 14: totaalvisie Groenekan.
  
3 Voorstellen van de Gebiedsmakelaars voor Groenekan.
Aanwezig is Bas van Hell om de honneurs waar te nemen. Lianne Oosterlee is de andere         
Gebiedsmakelaar. (Zij is nu afwezig maar was aanwezig bij de vorige Dorpsraad van 12 november      2018).  Bas van Hell legt uit wat de taak en functie van gebiedsmakelaar is. In het kader daarvan geeft hij ook uitleg over de nieuwe werkwijze van de gemeente aangaande de verschillende woonkernen: het Gebiedsgericht werken.  Voorheen werkten de ambtenaren per specialisme in een groep voor de gehele gemeente. Nu gaat de Gemeente werken met Gebiedsteams (GT) per kern. In een GT zitten meerdere specialisten bij elkaar. Ook BOA’s maken deel uit van een GT.  Specialisten werken nu in principe voor één gebied en niet voor de gehele gemeente. Natuurlijk wisselen de specialisten wel kennis en ervaring met elkaar uit.
 
De achterliggende gedachte is: door een terugtredende (rijks-)overheid wordt er meer verwacht van de bewoners (participatie samenleving). Inwoners worden ook steeds mondiger. Door deze decentralisatie van taken en budgetten wordt lokale kennis steeds belangrijker. Van inwoners wordt meer en meer gevraagd dat zij initiatieven ontplooien. De gemeente is niet meer leidend maar meer en meer partner in het oplossen van vraagstukken. Vraagstukken worden ook steeds complexer.
De gemeente gaat vraaggericht werken. Lokale vraagstukken oplossen vereist dat de gemeente en gebied goed kent. Door gebiedsgericht te gaan werken wil de gemeente dat bereiken. Netwerken, kennis vergaren over inwoners en over het gebied en haar problemen.
De rol van de Gebiedsmakelaar (GM) is als het ware de rol van een oliemannetje. Hij onderhoudt het netwerk, waardoor hij weet wat er leeft. Hij begeleidt initiatieven uit de samenleving en borgt de invloed van de inwoners op de plannen van de gemeente. Hij houdt overzicht over de projecten waaraan wordt gewerkt en hij stimuleert samenwerking in het Gebiedsteam.
Het allerbelangrijkste is dat hij weet wat er leeft onder de inwoners.
Voorbeeld: beleidsplan tav speelpleinen.
 
Naast de GT blijven de gewone kanalen bestaan ook omdat sommige wegen wettelijk vastgelegd zijn. Bijvoorbeeld bouwvergunningen.
Het Gebied van Groenekan is: de Oude gemeente Maartensdijk, dus Hollandse Rading/Groenekan/Maartensdijk. Het Noorderpark valt dus onder het GT Groenekan.
 
Vraag: Gebiedsvisie Groenekan – hoe verhoudt zich dat tot de agenda van het Rijk en /of de Gemeente? Hoe bepaalt een GT zijn prioriteit?
Antw.: dat is een lastige vraag. Kan alleen per geval beantwoord worden, niet in zijn algemeenheid. Sommige vraagstukken brengen verplichtingen van de gemeente met zich mee. Voorbeeld: DUURZAAMHEID. Gemeenten MOETEN daaraan meedoen. Daar kan een GT niet van afwijken.
 
Vraag: werkwijze BOA’s en politie? BOA’s kunnen zelf vaak niet verbaliserend optreden.
Tussen BOA’s en politie vindt wel informatie-uitwisseling plaats.
 
Pag. 2
 
Vraag: als je plannen hebt (op het terrein van Ruimtelijke Ordening) en met de gemeente daarover in gesprek bent, op welk moment landt dat dan bij de GT?
antw.: RO-projecten hebben een eigen wettelijk proces. Daar kan een GT en een GM niet veel aan veranderen. Belangrijk is daarom om tijdig een en ander met de (overige) inwoners besproken te hebben alvorens naar de gemeente te gaan. Daar ligt wel een uitdaging voor de GM. Om dat aan te geven aan de initiatiefnemers.
antw.: idealiter lichten initiatiefnemers vooraf hun plannen toe aan de inwoners (die het aangaat). Volgens Hell ligt daar echter geen rol voor de GM weggelegd anders dan initiatiefnemers te wijzen op de voordelen van een dergelijke actie.
 
Vraag: Noorderpark en het opdringende Utrecht, hoe gaat GT/GM daar mee om?
antw.: voorstel om in het kader daarvan een aparte bijeenkomst voor te beleggen om de werkwijze van GT en GM door te spreken. Vanavond was meer bedoeld als kennismaking en een inleidend verhaal.
 
Conclusie is wel: het nieuwe gebiedsgericht werken leeft heel erg bij de mensen. Ook en zeker in het kader van Het Noorderpark.
 
4 Bijeenkomst Nijepoort van 22 december 2018  
Bij die bijeenkomst is aan de aanwezigen gevraagd welke thema’s met betrekking tot Groenekan zij belangrijk vinden. Vraag nu is of er bekend is welke thema’s het meest naar voren gekomen zijn. Dat is bekend maar blijkbaar is niet iedereen daarvan op de hoogte gebracht. Dat zal alsnog gebeuren. Hoe nu verder?
20 mensen hebben zich aangemeld om mee te denken met oplossingen en zij zijn benaderd. Zij zullen er een vervolg aan geven.
Duidelijk is dat twee thema’s hoge prioriteit hebben: verkeersveiligheid en woningen voor ouderen.
 
De Jong Schouwenburg (VVD en inwoner): verzoekt deelname aan de denktank breder te trekken dan enkel de mensen die aanwezig waren en/of gereageerd hebben. Het gaat tenslotte alle inwoners aan.
 
Vraag: wat zijn de resultaten? Wat gaan wij daar mee doen?  Hoe gaan wij nu verder?
antw.: Een en ander wordt besproken in de volgende Dorpsraad.
GM/van Hell: dat gaan wij verder bespreken met die 20 mensen.
Voorz/ Van den Bosch: daar zouden meer mensen en instanties bij betrokken moeten worden. Te denken valt aan Groenekans Landschap en Brigida en anderen.
Ruigenhoeksedijk meldt dat van daar niemand betrokken is of benaderd. Grappig genoeg was de Dorpsraad zelf er ook niet bij betrokken. Waarom niet?
 
Voorz: er zal nader overlegd worden met de GM hoe andere geïnteresseerden bij dit proces betrokken kunnen worden.
 
5 Windmolens en BENG!  Vertegenwoordigd door Bouwe Taverne
Dit onderwerp is op de agenda gekomen door de opmerkingen van BENG dat het tijd wordt de energietransitie op te schalen. “Van schattig naar schaal”. Die opmerkingen zorgden voor verontrusting bij de inwoners van Groenekan. Mede door een krantenartikel waarin melding gemaakt wordt van de noodzaak om 3000 (drieduizend) windmolens te moeten plaatsen in deze regio om de doelen te kunnen halen. NB: Regio is veel groter dan gemeente De Bilt.
 
 
pag. 3
 
Taverne: tot nu toe was alle energie gericht op het enthousiast krijgen van individuen om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Die benadering werkt in die zin dat steeds meer huishoudens zonnepanelen op het dak leggen en dat steeds meer mensen zich bewust geworden zijn van de noodzaak van de energietransitie. Echter: die individuele benadering is niet voldoende om de doelstellingen te halen. Daarom zijn naast de zonnepanelen op het dak ook windmolens nodig (en eventueel andere bronnen). Het rijk wil het doel bereiken in 2050. De Bilt wil haar doel al bereiken in 2030.
 
Taverne wil enkele zaken duidelijk maken
-BENG is NIET de gemeente maar een onafhankelijke stichting
-BENG wil de doelen wel overeind houden en halen
-BENG zoekt heel nadrukkelijk de samenwerking met burgers/inwoners en bedrijven.
-Er is een verschil tussen energieneutraal en nul op de elektriciteitsmeter.  Voorlopig zullen huizen nog gas nodig hebben en daarmee zijn zij dan niet energieneutraal.
-de doelstellingen zijn bepaald in Parijs en Den Haag en daarna in De Bilt. Daar stond BENG buiten.
 
Is het mogelijk om De Bilt energieneutraal te maken? Kunnen wij van het gas af? (Of bedoelt hij elektriciteitsneutraal?)
Antw. BENG: JA!
Dat kan bereikt worden door te beginnen met besparen. Goed isoleren. Dat zou zomaar 50% reductie op kunnen leveren en dan hebben wij al een flinke stap gezet.
Vervolgens kan met de hulp van allerlei nieuwe technieken energie opgewekt worden die de noodzaak van het gebruik van gas terugdringen. Zonnepanelen/warmtepompen/rioolwarmte etc.
Als je die technieken bij elkaar optelt dan blijft er nog een behoefte over voor De Bilt voor de inzet van ca 15 windmolens.
Vraag: wie en waar is besloten dat die molens binnen de gemeentegrenzen moeten staan?
Antw. Taverne: duidelijk is wel dat wettelijk bepaald is waar van alles NIET kan worden gebouwd. Bijv. Vliegveld Hilversum. Gezien de andere plannen zou het goed kunnen dat BINNEN de gemeentegrenzen van De Bilt maar 4 tot 10 molens nodig zijn. De overige behoefte aan molens kan wellicht elders gerealiseerd worden. Molens op zee zijn geen optie want dan zou de hele Noordzee volgebouwd moeten worden.
Deze rekensom komt voort uit het proces in het kader van het energieakkoord binnen de U16. In dat proces is sprake van de oprichting van zgn. Regionaal Energiecentrales. Die moeten dan energie opwekken voor een groot gebied (een regio). Groter dan enkel een gemeente. Gemeentes moeten daarin met elkaar samenwerken. In die plannen komen de BUITENGEBIEDEN in beeld als potentiële locaties voor molens. Of zonnepanelen.  Waar molens moeten of kunnen komen is een COLLEGE BREED-vraagstuk.  Want als je zoals De Bilt wil in 2030 je doel gehaald wilt hebben dan zal je uiterlijk 2021 moeten beginnen.
 
Conclusie BENG: je kunt als inwoner beter (PRO-)ACTIEF MEEWERKEN dan dat je geconfronteerd wordt met opgelegd beleid.  Belangrijk is wel te beseffen dat de Gemeente verantwoordelijk is voor het proces.
 
Vragen:
-Wanneer worden inwoners gehoord? Gemeente is verantwoordelijk
-Hoe borg je opvattingen die indruisen tegen de plannen? Gemeente is verantwoordelijk. Vandaar mening BENG: proactief stappen nemen.
-waar zit de regiefunctie van de gemeente om de juiste plek te vinden? Regiefunctie Gemeente is essentieel om inwoners me te krijgen.
-bestaat er binnen College overeenstemming over wie (welke wethouder) verantwoordelijk is en hoe regiefunctie ingevuld moet worden? Volgende week heeft BENG! Daarover een gesprek met het College.
 
 
pag. 4
 
BENG: heeft de indruk dat de gemeente/de overheden wachten op initiatieven van onderop. Maar de gemeente moet wel zorgen vanaf 2021 de regie in handen te nemen en te hebben.
 
Er ontstond een discussie over details over de invoering van molens. Uiteindelijk was de vraag: wanneer neemt de gemeente de regie en zorgt zij dat inwoners initiatieven kunnen aandragen??
Ook de GM van Hell kon daar geen antwoord op geven.
 
Vraag: wat is de mogelijkheid van andere energiebronnen zoals zonnepanelen?
Taverne: zonnepanelen vragen een gigantisch oppervalk om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken als ca 15 molens. Dus uitruilen molens voor zonnepanelen kost heel veel grond.
 
Vraag: is de infrastructuur voldoende toegerust om deze energie op te nemen (denk aan Noord-Nederland waar dat niet zo is):
Taverne: dat is onbekend.
 
Laatste nieuws: Poonawalla (RIVM-terrein) heeft toestemming gegeven om zonnepanelen te plaatsen op die daken van het gebied die het kunnen dragen. Totaal ca 3500 panelen. Opgewekte energie is bestemd voor PSP zelf. Dit is een project van BENG door BENG.
 
TIP: Bezoek website BENG! en Urgenda. Gemeente heeft al een begin gemaakt in kader Regionaal Energie Plan (REP). Bezoek ook website REP.
 
6 Grintstroken
De vraag is of de gemeente die stroken moet blijven onderhouden of dat de inwoners dat voortaan zelf doen.  De gemeente wil het onderhoud graag overdragen aan de inwoners.
Idee: voorkeur van de meeste aanwezigen om het zelf te onderhouden. Het samenstellen van bewonersgroepen die het zelf doen. De gemeente zal dan moeten zorgdragen voor alle benodigde materialen. Aandachtspunt: de ouderen in de kern kunnen niet helpen.
Conclusie: later dit plan verder uitwerken.
 
7 Bomenkap Kleine Bosje Vijverlaan
Alle omwonenden zijn geïnformeerd en zijn erbij betrokken. Iedereen is het er mee eens.
 
8 Uitbreiding Schoonderwoerd.
Daar is niets over bekend. Wordt er onderzoek gedaan? Is er al een advies? Volgens De Jong Schouwenburg ligt het nog bij het College.
Opmerking uit het publiek: de historie van dit plan en het idee van participatie staan haaks op elkaar.
Voorz.: wij blijven het volgen en zodra er meer bekend is (het actueel is) moeten wij weer samenkomen.
Het geluid van het Utrechts Landschap is gehoord.
 
9 Nijepoort en Groene Daan
Er zijn gesprekken gaande met belangstellenden die plannen hebben voor deze twee gebouwen. Het is niet gezegd dat deze gegadigden van buiten Groenekan komen.
Zijn er nog meer mensen die ideeën hebben? Initiatieven? Die kunnen zich nog melden.
Is de gemeente open over de waardebepaling van deze twee gebouwen? Had de gemeente niet eerst de bewoners moet benaderen en moeten vragen naar ideeën? Het geheel is volgens enkelen niet erg transparant.
 
 
 
pag. 5
 
12 Noorderpark, dit onderwerp is naar voren getrokken.
13 Kikkerpoel
 
-Golfbaan: plan ligt er al heel lang maar niemand wilde eraan beginnen. Nu wel. Mening: men moet niet ongelukkig zijn dat de Golfbaan doorgaat. Toch een stukje natuur.
 
Dorpsraad heeft het Groenekans Landschap gevraagd gesprekken te voeren met Vitens. Vraag aan Vitens of zij wil investeren in volgende onderwerpen in plaats van of naast een kikkerpoel:
-Doortrekken Wetering onder A27 door in kader verbinden van waterlopen
-watertap voor fietsers bij het viaduct
-schoonmaakplaatsen voor melkbussen aan de Wetering herinrichten (??)
 
Opmerking: Ruigenhoeksedijk ziet graag dat daar een speelplek komt voor kleinere kinderen. Kan Vitens daar een bijdrage aan leveren? Antw.: men neemt dit mee in de gesprekken.
 
Conclusie: er komt geen Kikkerpoel. Vitens wil een opvangbekken/ buffer aanleggen om verontreinigd water te kunnen zuiveren. Noemde dat een Kikkerpoel om het aantrekkelijk te maken.
Daarmee is ook meteen antwoord gegeven op een vraag wat dat voor een potje is van Vitens. Groenekans Landschap moet nog een afspraak maken voor overleg. Men zal de vragen meenemen.
 
10 Nieuwe kandidaten
4 februari zal er een gesprek plaatsvinden met nieuwe kandidaten voor de Dorpsraad. 8 mensen hadden zich opgegeven voor deelname, maar inmiddels is dat teruggebracht naar 7 personen. Gesprek gaat over ideeën van de kandidaten, hoe kan de Dorpsraad beter functioneren, moet de Dorpsraad een vereniging zijn of een stichting, zittingstermijnen van bestuurders, etc. Alles wordt meegenomen.
 
De Jong Schouwenburg hecht eraan dat de Dorpsraad een afspiegeling zou moeten zijn van de bewoners van Groenekan. Dus verzoekt om ook te kijken naar kandidaten buiten degene die zich aangemeld hebben.
 
Algehele conclusie: de Dorpsraad moet als streven hebben de cohesie in het dorp te bevorderen. Het streven moet zijn de bewoners mee te nemen bij plannen en projecten in Groenekan.
 
 Opvallend was dat maar enkele van nieuwe leden die zich aangemeld hebben op de bijeenkomst van 12 november NIET aanwezig waren.
 
11 Hockeyclub voordaan en parkeerproblematiek
GM Bas van Hell vertelt dat er een werkgroep bezig is met de problematiek rondom het parkeren bij de hockeyclub. De werkgroep bestaat uit bewoners, de hockeyclub en de gemeente. Men zit nu midden in het proces. (NB: Zie ook punt 14 waarin gepleit wordt voor een TOTAALVISIE voor Groenekan op basis waarvan dan detailvisies opgesteld kunnen worden…)
 
Belangrijke aandachtspunten zijn:
-Verhogen van de verkeersveiligheid en dan met name waar het fietsers betreft
-Ontmoedigen van het autogebruik, zeker waar het de eigen leden betreft
Oplossingen moeten gevonden worden die ook op de lange termijn werken. Dat is niet eenvoudig.
Vraag: middengeleiding lijkt juist in de situatie Groenekan niet handig.
Antw. Van Hell: middengeleiding wordt juist toegepast op smalle wegen. Daar werkt het het best. Auto’s blijven dan beter rechts rijden en het beperkt de snelheid. Vragenstelster is niet overtuigd.
 
Pag. 6
 
Vraag: vragenstelster zou graag een BREED-plan zien waarbij ruimer gekeken wordt dan enkel de straten die leiden naar de hockeyclub. Andere straten hebben op drukke dagen ook last van de bezoekers.  Zij zou graag alles in samenhang zien.
(Opmerking gefluisterd in publiek: waarom de hockeyclub niet via de Wetering ontsluiten? En dus niet via het dorp)
 
Vraag: waarom is Groenekans Landschap niet betrokken bij de gesprekken? Waarom is de Dorpsraad niet betrokken? Vreemde zaak vinden enkelen.
 
14 Groenekanseweg
Er wordt een verzoek gedaan om een gebiedsvisie te ontwikkelen voor de Groenekanseweg tot en met Larenstein. Onderwerp zou o.a. kunnen zijn: sluipverkeer vrachtwagens vanaf Larenstein. (Zie ook punt 15 D)
In dat kader is er een voorstel om een projectgroep Groenekanseweg op te richten. Er wordt gevraagd wie mee wil doen.
Tegenvoorstel Groenekans Landschap: ontwikkel een TOTAALVISIE voor en over Groenekan. Ontwikkel die samen met de Gemeente. Dit is typisch iets voor de Gebiedsmakelaar om dat proces te coördineren. Van Hell is het daar mee eens. Na die totaalvisie kan je vervolgens komen tot visies op delen van Groenekan zoals de Groenekanseweg.
 
Opmerking: De Nieuwe Dorpsraad moet gaan opereren vanuit/ binnen een totaalvisie op en over Groenekan. Die TOTAALVISIE  moet een BASISVISIE zijn, op grond waarvan detailvisies, zoals Groenekanseweg, verder uitgewerkt kunnen worden. (Zie ook Bijlevelden onder opening en punten  13 en 15)
 
Conclusie: laten wij eerst de Nieuwe Dorpsraad afwachten.
 
15 Noordelijke Randweg en Koningin Wilhelminaweg

  1. Het is de bedoeling (van Utrecht en Rijks Waterstaat) om die rondweg op te waarderen

Er moet een betere verbinding komen tussen de A27 en de Rondweg naar de A2. Onderdeel van de plannen is de verkeerspleinen (rotondes) verlaagd worden. De Rondweg zal wel een 80 km blijven.
 
Vraag: is er bij deze plannenvoldoende rekening gehouden met Groenekan en meer specifiek de bewoners van de Kon Wilhelminaweg. Met name op het gebied van GELUIDSOVERLAST??
 
Vraag richting Gemeente: – Wij moeten er wat mee doen VOOR 28 FEBRUARI!!
Betrokkenen zijn: Groenekans Landschap, Dorpsraad en de Gemeente De Bilt
De bewoners van de Kon Wilhelminaweg kunnen een ZIENSWIJZE indienen MAAR DAT WETEN ZIJ NIET!  Hoe bereiken wij die bewoners?? Daar ligt een taak, OOK voor de gemeente.
 
Voor meer informatie: Google   op Noordelijke Rondweg
 

  1. Er is een werkgroep in oprichting voor de Kon Wilhelminaweg. Wie wil zich aanmelden.

De werkgroep zal zich bezighouden met vragen en wensen omtrent de HERINRICHTING van de Kon. Wilhelminaweg. Gevraagd en gezocht wordt naar initiatief vanuit de bewoners.
Onderwerpen zijn o.a.:
-Snelheid beperkende maatregelen
-Verkeersbeperkende maatregelen
-Veiliger fietspad
De Gemeente heeft aangegeven bereid te zijn daar met de bewoners over in gesprek te willen gaan.
 
 
Pag. 7
 
 

  1. E-laadstation voor benzinepomp Vanenburg aan A27: er is een zienswijze verstuurd naar Rijkswaterstaat. Daarin wordt gemeld dat het raar is dat elektra afgetapt wordt vanuit een zeer oude meterkast. Kan dat zo maar en mag dat zo maar? Zie ook Bijeenkomst van 12 november 2018 waarin dit onderwerp ook aan de orde kwam.

 

  1. Vraag: kunnen er camera’s geïnstalleerd worden om sluipverkeer van vrachtwagens vanaf Larenstein tegen te gaan?

Antw: camera’s zijn heel erg duur (€ 80.000,- wordt beweerd) en leveren niets op want geïnde boetes gaan naar het rijk….
Opm.: kunnen eventueel FAKE Camera’s uitkomst bieden???
 
 
 
Einde verslag
 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links