Betreft: Politiek café Groenekan,                                     Groenekan, 17 februari 2014
 
Geachte deelnemers aan het politiek café Groenekan,
 
Met genoegen hebben wij uw toezegging voor deelname aan het politiek café Groenekan ontvangen. Deze wordt gehouden op 24 februari, in De Groene Daan, Grothelaan 3 in Groenekan.
 
Op onze oproep hebben alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen positief gereageerd. Dat betekent dat de inwoners van Groenekan een goed beeld kunnen krijgen van de partijen waar zij op 19 maart op kunnen stemmen. 
 
In vervolg op onze brief van 16 december, informeren wij u nader over het programma tijdens het politiek café. Vervolgens geven wij weer wat wij daarbij van u verwachten zodat u zich op de avond kunt voorbereiden.
 
Het programma
 
19.00 uur:  Inloop publiek. Informatiestands van politieke partijen kunnen worden bezocht en er is gelegenheid leden van politieke partijen te spreken
20.00 uur:  Welkom voorzitter Dorpsraad, Marius van den Bosch en toelichting op programma door gespreksleidster Trudie Siegerink (lid Dorpsraad)
20.05 uur:   Politieke partijen stellen zich voor
20.15 uur:   Eerste gedeelte programma
21.15 uur:   Tweede gedeelte programma
21.45 uur:   Politieke partijen krijgen gelegenheid voor nawoord
22.00 uur:   Napraten aan de bar.
 
Wat wij van u verwachten
 
Om 18.30 uur is de Groene Daan open. U kunt dan uw informatiemateriaal,
posters, brochures etc. op een van de tafels neerleggen. Wij verzoeken de
vertegenwoordigers  ook iets herkenbaars van uw partij te dragen, zodat dit voor de
bezoekers duidelijk is.
 
Vanaf 19.00 uur komt publiek binnenlopen en bij  het verwelkomen vragen wij of zij
dan al een vraag hebben. Deze vragen worden op een bord vastgelegd en worden
zo veel mogelijk in het tweede gedeelte van de avond aan de politieke partijen
voorgelegd. Tevens krijgen de bezoekers ieder een groene en een rode kaart, te
gebruiken bij het reageren op vragen/stellingen. Iedere politieke partij krijgt ook twee
kaarten, maar wel met andere kleuren.
 
Voor 20.00 uur vragen wij één afgevaardigde van uw partij zitting te nemen achter de
tafel voor in de zaal, met de gezichten naar het publiek. Indien u dit wenst mag u
voor een bepaald thema onderling wisselen.
 
Wij weten niet op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen. Als er zitplaatsen te
kort zijn verzoeken we de overige afvaardigden van uw partij het debat vanuit een
staplaats achter in de zaal of vanuit de hal te volgen.
 
Tijdens het voorstellen om 20.05 krijgt u kort de gelegenheid (1 minuut) u met een
kernboodschap van uw partij voor te stellen. De boodschap is bij voorkeur gericht op
of gerelateerd aan Groenekan.

Linkjes:
-       Stellingen van het Groenekans Landschap
-       Ter info: Beleidsvisie Groenekans Landschap 2014-2024
-       Bijdrage Tonny Groen mbt Schone lucht en A27
-       Bijdrage Joep van der Linden mbt burgerparticipatie
-       Bijdrage Marius van der Bosch: Dorpsvisie februari 2009 

Eerste gedeelte programma
 
Een viertal thema’s, specifiek voor Groenekan, of waar Groenekan bij is betrokken of
waar dorpsgenoten zich zorgen over maken, vullen het eerste deel van de avond. Elk
thema wordt door een persoon voorbereid en gepresenteerd. De thema’s zijn:

  1. Natuur en milieu (Ecozone en duurzaamheid?) Presentatie door Frans de Graaf ( voorzitter van het Groenekans Landschap)
  2. Nieuwste ontwikkelingen t.a.v. fijnstof en de verbreding van de A 27. Presentatie door Tonny Groen (lid Dorpsraad)
  3. Wat betekent het begrip burgerparticipatie in de nieuwe maatschappelijke verhoudingen en wat wordt van burgers én van de overheid gevraagd m.b.t. particuliere inzet voor collectieve taken? Presentatie door Joep van der Linden (lid van, maar niet namens de Ouderenraad De Bilt)
  4. Wat is terecht gekomen van de Dorpsvisie Groenekan (in 2009 vastgesteld) en hoe willen de politieke partijen een vervolg geven aan de Dorpsvisie? Presentatie door Marius van de Bosch (voorzitter Dorpsraad)

Voor elk thema stellen we ons globaal het volgende stramien voor:

 
Bijgaand publiceren wij hier:

Aan u wordt gevraagd mee te stemmen met uw partijstandpunt.
 
Tweede gedeelte programma
 
Uit het publiek kunnen vragen worden gesteld aan de politieke partijen over
Groenekanse zaken die hen bezig houden.
Tevens komen de vragen naar voren die bij binnenkomst zijn geïnventariseerd en nog niet aan bod zijn gekomen.
Politieke partijen worden gevraagd daarop te reageren.
 
Tenslotte, om 21.45 uur krijgt elke partij gelegenheid een laatste statement (van 1
minuut) af te geven.
 
Geachte deelnemer, wij hopen dat wij u met het bovenstaande zodanig hebben
geïnformeerd, dat u inzicht heeft gekregen in hoe wij ons het verloop van het debat
voorstellen. Als Dorpsraad zetten we in op een interactieve, geanimeerde
avond. We hopen dat u vanuit uw partij hieraan een positieve bijdrage wilt leveren!
 
We hopen u de 24e te mogen verwelkomen!
   
Namens de Dorpsraad Groenekan
Trudie Siegerink               tel. 06 52 087 712
Boudewijn Rietveld           tel. 06 21 865 850


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links