Aanwezig Dorpsraad:   Marius van den Bosch, (voorzitter) Tonny Groen, Trudie Siegerink (verslag) Wim van schaik, Laurens Huisman, Alexander Beyleveldt

Afwezig: Irma van den Hengel

Verder aanwezig: Miranda de Freitas ( Gemeente De Bilt), Niels Hubbers en Rudy Klunder (Rijkswaterstaat) en 20 dorpsbewoners Groenekan

 

1. Opening en vaststellen agenda

 

2. Inventarisatie punten aanwezigen

Er zijn geen aanvullende onderwerpen.

 

3. Project informatieborden Groenekan

Laurens Huisman en Frans de Graaf geven toelichting. Delen hiervoor Plan van aanpak uit.  

Principe is dat er geen grote borden komen, maar dat bij markante punten in Groenekan QR code bordjes worden geplaatst.  Met smartfone kan dan informatie opgeroepen worden op website van de Dorpsraad. Voor de kosten worden fondsen en de  gemeente benaderd. 

Aanwezigen spreken waardering uit voor deze aanpak. Benieuwd naar de eerste QR bordjes!

 

4. Ruiterpaden en paardenpoep

Door initiatief  Boudewijn Rietveld  is samen met Miranda al veel werk verricht om overlast aan te pakken.  Miranda licht toe: Er zijn gesprekken gevoerd met Recreatieschap, gemeente , Utrechts Landschap. Knelpunten zijn Hooge Kampse Pad, Voorveldsepolder. Daar zijn ruiterpaden spontaan ontstaan door gebruik ruiters, maar het zijn geen officiële ruiterpadden. Hier  wordt met betreffende eigenaren en verantwoordelijke instanties besproken over een oplossing. De wijze van handhaving tussen gemeente en Recreatieschap moet worden geharmoniseerd. Eveneens zijn er gesprekken met maneges om te bespreken hoe overlast aan te pakken. Als regelingen duidelijk zijn worden alle maneges geïnformeerd over eigen verantwoordelijkheid van ruiters voor opruimen paardenpoep en zal er bij overtreding worden gehandhaafd. 

 

5.  Brede school  Lumiar Groenekan

Miranda vraagt of aanwezigen meer vernomen hebben over komst nieuwe school Lumiar aan Koningin Wilhelminaweg. Regionale school, maximaal 50 leerlingen. Democratische school, gebaseerd op natuurlijk leren. Vergunningstraject moet nog starten. Er is niet meer informatie bekend.

 

6. Eenrichtingsverkeer Veldlaan

Frank Klok licht toe. I.v.m. risico beschadiging brug naar Groenekanseweg is enquête gehouden om draagvlak te peilen voor het instellen van eenrichtingsverkeer.  Voor vrachtverkeer geldt dit nu al. Er zijn 78 formulieren rondgedeeld aan aanpalende woningen. 49 reacties zijn ontvangen, waarvan 29 positief voor eenrichtingsverkeer en 17 negatief. 

De uitkomsten worden aan Miranda overhandigd met het verzoek dit mee te nemen bij het besluit dat de gemeente hierover  moet nemen. 

 

7. A 27 tracé

Tonny Groen licht toe dat dit onderwerp  over twee trajecten gaat: 

Aanbestedingsfase A 27 en A1 waarvan besluitvormingsprocedure is doorlopen. Hiervan was uitspraak van rechter over geluidsschermen laatste hobbel . Helaas negatief voor indiener bezwaarschrift (Tonny Groen). Vanavond worden we geïnformeerd over de aanbestedingsfase. Deze zal in het najaar zijn afgerond door Rijkswaterstaat. Dan worden we geïnformeerd over het vervolg en op welke wijze we kunnen communiceren met aannemer en Rijkswaterstaat (Klankbordgroep?)

Tweede fase aanpassingen A 27: deze gaat met name over de ring Utrecht. Het gedeelte van de A 27 dat door Groenekan loopt wordt hiermee ook geconfronteerd. In het voorjaar start hier de inspraakprocedure voor. 

De heren Niels Hubbers en Rudy Klunder geven een presentatie over de stand van zaken m.b.t. bovengenoemde ontwikkelingen.

 De aanwezigen spreken waardering uit voor kennis die dorpsraadslid Tonny Groen heeft opgebouwd en haar  vasthoudendheid in deze.

 

8. en 9 Overige punten en rondvraag

Geen specifieke punten. Voorzitter dankt alle aanwezigen voor inbreng en sluit om 22.00 uur de vergadering. 

 

Trudie Siegerink 

 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links