Noordelijke Randweg Utrecht:

Laat voor 1 januari 2013 uw stem horen tegen verhoogde verkeerspleinen.

Maandag 26 november werd in de Dorpsraad Groenekan nog laat in de avond de presentatie besproken van de voorkeursvariant van Noordelijke Randweg Utrecht.

Tonny Groen, van de Dorpsraad Groenekan had zojuist die presentatie in Utrecht bijgewoond en deed een oproep in de Dorpsraad Groenekan om als bewoner van Groenekan vooral te reageren richting Gemeente Utrecht. U kunt daarbij gebruik maken van een voorbeeld reactie, zie onderaan dit artikel.  De presentatie gaf het volgende beeld:

Het goede nieuws: Geen snelweg. Het slechte nieuws: te weinig geld voor optimale leefbaarheid en inpassing.
Een stadssnelweg met 6 rijstroken en 100 km/h gaat de Noordelijke Randweg Utrecht niet worden en ook de verhoogde variant op een dijk is van de baan. Daarnaast blijft de Gageldijk intakt. De voorkeursvariant zal in ieder geval niet meer dan 2x2 rijstroken bevatten bij een max.snelheid van 80 km/h. Met het uitgangspunt van vier rijstroken en 80 km/h is vervolgens gekeken in hoeverre de voorkeursvariant kan voldoen aan de eisen voor leefbaarheid en inpassing. De bewoners van Overvecht, Blauwkapel en Groenekan hebben altijd een duidelijke voorkeur geuit voor een volledig verdiepte ligging. Geluidhinder blijft zo beperkt, ook voor de wijde omgeving en inpassing in de omgeving is optimaal. Het budget van 181 miljoen, waarvan 130 miljoen Rijksbijdrage, is daar echter niet toerijkend voor. Het budget is voldoende voor de verdiepte ligging van alleen het Ghandiplein, inclusief een aquaduct voor de Klopvaart, en het 'stilste' asfalt voor de hele NRU.

De avond in Utrecht was zeer tumultueus verlopen; bewoners uit Groenekan, Overvecht en Blauwkapel waren het duidelijk niet eens met de gepresenteerde verhoogde verkeerspleinen. Alle omwonenden willen een verdiepte ligging van alle drie de verkeerspleinen. De kosten daarvoor zijn echter 30 miljoen extra per plein. Het Robert Kochplein maakt de minste kans op een verdiepte ligging omdat ook de gemeente de Bilt, tegen de wens van de bewoners van Groenekan, zich tegen een verdiepte ligging heeft uitgesproken. De reden is een ongunstig wegbeeld en mogelijk meer geluidsoverlast omdat auto’s in korte tijd moeten optrekken van -1 naar +1. Maar dit is nooit onderzocht en nu dreigt deze variant af te vallen. Tonny Groen heeft  wethouder Lintmeijer van Utrecht erop gewezen dat een verdiepte ligging van het Robert Kochplein gewoon mogelijk is. Dit blijkt uit technisch onderzoek, gedaan in opdacht van het project NRU,  Verdiepte ligging scheelt volgens de bewoners juist in geluidsoverlast voor de wijde omgeving, dus ook voor het dorp Groenekan. Onderzoek is mogelijk gewenst, maar dan dienen wel de geluidseffecten voor de wijde omgeving meegenomen te worden. Daarnaast is verhoogde ligging van de pleinen vanuit landschappelijk oogpunt ongewenst en zitten omwonenden niet te wachten op nog meer onveilige brede kale ruimtes onder viaducten richting Gageldijk, Noorderpark en Groenekan.

Het Henry Dunantplein en het Robert Kochplein worden verhoogd aangelegd. Een dergelijke verhoogde ligging is per plein 30 miljoen goedkoper dan een verdiepte ligging. Daar staat tegenover dat ruimtelijke inpassing een stuk lastiger is. Met de uitbreiding van het aantal rijstroken van de A27 is een flinke groei van het autoverkeer langs Overvecht niet ondenkbaar. Gezien de honderden miljoenen die met dat project gemoeid zijn is het wrang te moeten vaststellen dat het bij de NRU ontbreekt aan voldoende budget. Wethouder Lintmeijer kreeg daarom veelvuldig dezelfde vraag voorgelegd: Is het niet mogelijk om meer budget los te krijgen van Rijk, Provincie of BRU? De wethouder antwoordde steeds dat hij vanuit het Rijk en het BRU niets meer verwacht. Hij voegde er wel aan toe:
“Het kan best zijn dat de gemeenteraad Utrecht er 20 of 40 miljoen euro extra voor over heeft, maar ik wil niemand blij maken met een dooie mus. We gooien de verdiepte ligging van de andere pleinen ook niet weg; we vragen aan marktpartijen de beste variant die mogelijk is voor 181 miljoen.”

Zorgen over gezondheid en behoud van groen

Er waren meer zorgen. Verschillende bewoners wezen er op dat een mogelijk slechte luchtkwaliteit tot extra gezondheidskosten leidt (bijv. astma bij kinderen). Deze kosten zijn echter niet meegenomen in de voorkeursvariant. Wethouder Lintmeijer zegde toe om te kijken of die kosten inzichtelijk te maken zijn. Een ander punt is dat de NRU naar verwachting vijf meter dichter bij Overvecht te liggen, om de Gageldijk geheel te kunnen behouden. Dit zal ten koste moeten gaan van de groenstrook die nu langs de NRU ligt. Een enkele bewoner van de Gageldijk was bezorgd over de verkoopbaarheid van haar huis. Tenslotte waren er opmerkingen over de twee fietsbruggen richting Park de Gagel en Fort Ruigenhoek. Zij overbruggen een flink hoogteverschil, waardoor een lange aanloop nodig is, één dwars door het Gagelpark en één op de Brandenburchdreef.

Projectmanager Martine Sluijter benadrukte steeds dat verschillende details nog niet zijn uitgewerkt. Daaronder vallen de ontsluiting van de twee benzinestations, de inpassing van Tuincentrum Overvecht, maar ook de inpassing van de twee fietsbruggen. Ook details als de breedte van de middenberm en de precieze verschuiving richting Overvecht liggen niet vast. 

Reageren tot 1 januari 2013

Iedereen, ook bewoners van Groenekan, kunnen tot 1 januari 2013 reageren op de plannen via de website www.utrecht.nl/nru. (reactieformulier) Bewoners waren woedend over de oorspronkelijk reactietermijn van slechts twee weken. De gemeente heeft daarom de termijn verlengd tot 1 januari 2013. In maart 2013 dient er een definitief Utrechts raadsbesluit te liggen. De aanleg zou in 2017 moeten beginnen.  

Zie voor een voorbeeld reactie de site van de SSGM: www.ssgm.nl en Dorpsplein Groenekan (dorpsraad) www.dorpspleingroenekan.nl

 


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links