Geachte heer/ mevrouw,
                      
Eind december heeft u een reactie gegeven op de voorkeursvariant voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Hierbij willen we u informeren over de stand van zaken.
 
Op woensdag 13 februari 2013 heeft minister Schultz een aantal bezuinigingen aangekondigd die ook de stad Utrecht en de NRU raken. De minister wil de rijksbijdrage voor de NRU pas in de periode van 2024-2026 beschikbaar stellen. Dat houdt een feitelijke vertraging in van 8 tot 10 jaar.
 
Dit betekent dat het voorlopig onduidelijk is of, en hoe we doorgaan met de NRU. De gemeente onderzoekt nog de gevolgen van dit besluit en bekijkt of alternatieve scenario's mogelijk zijn.
In april worden de bezuinigingsvoorstellen in de Tweede Kamer besproken.
 
Inmiddels zijn er circa 180 reacties binnengekomen. Gezien de onduidelijkheid wordt de besluitvorming over de NRU voorlopig uitgesteld. Dit betekent ook dat de reactienota met daarin de beantwoording van uw reactie nog niet wordt vastgesteld en openbaar is. Zodra er meer duidelijkheid is over het vervolgproces wordt u hierover geïnformeerd.
 
 
Met een vriendelijke groet,
 
Projectteam Planstudie Ring Utrecht / NRU


Hieronder zijn een aantal brieven te vinden:

Onderstaande brief is verzonden door DROOM, de samenwerkende bewonersgroepen van UtrechtUtrecht, 16 december 2012

Betreft: Bespreekpunt 18 van Commissie Stad en Ruimte van 20 december 
 
Aan de raadsleden,
 
Bewoners zijn teleurgesteld omdat de NRU niet de inpassing krijgt die Overvecht en bewoners van de Gageldijk verdienen. De participatie met inpassingateliers begon veelbelovend. Na de derde trechterstap is de verbazing groot dat een voorkeursvariant is voorgesteld die niet overeenkomt met de wensen van bewoners en de adviezen van veel participanten. De teleurstelling is gebaseerd op een aantal punten.
 
1.            Aantal varianten
In het Plan van Aanpak staat in paragraaf 4.3: “Het derde trechteringsmoment moet leiden tot een voorkeursvariant(en). In deze stap worden maximaal 3 kansrijke tracévarianten samengesteld op basis van de overgebleven kansrijke bouwstenen. Deze varianten worden nogmaals getoetst aan het beoordelingskader en daar waar nodig doorgerekend op de milieutechnische effecten. Dit leidt tot een advies voor een voorkeursvariant aan het bestuur.”
 
Door slechts één voorkeursvariant voor te stellen lijkt het alsof de overige varianten niet kansrijk waren. Dat is niet het geval. Er waren andere varianten die vanuit inpassing en leefbaarheid veel kansrijker waren. Het is des te opmerkelijker dat de ‘wensvarianten’ uit de derde trechterstap niet meer worden voorgelegd in het keuzedocument, ter besluitvorming door het bestuur.
 
NB DROOM heeft geen voorkeur gegeven aan slechts één verdiepte kruising en ook geen keuze willen maken welke kruising dan verdiept zou moeten worden. In de omgeving van de verdiepte kruising wordt het voor de omgeving beter, bij de overige kruisingen juist slechter. Over het geheel genomen (het tracé) is het een verslechtering. 
 
2.            Keuze en onderbouwing
Reeds na de eerste trechterstap heeft DROOM gevraagd naar de onderbouwing van de waarderingen die leiden tot keuzes. Deze waren niet voorhanden. Aangegeven is dat veel in werksessies is gekwalificeerd. Dit houdt in dat voor de waardering op veel aspecten geen rekenmodellen zijn gebruikt. In de derde trechterstap zijn eveneens globale waarderingen gepresenteerd, zoals het voorbeeld hieronder. De onderbouwing voor de scores zijn niet voorgelegd en volgens ons ook niet beschreven.

Met andere woorden: de echte berekening moet nog plaatsvinden. Des te opmerkelijker is het dat dan slechts één variant wordt doorgerekend. Het lijkt er op dat de keuze slechts op één criterium is gebaseerd: haalbaarheid binnen het budget.
 
Vanuit DROOM en de Wijkraad Overvecht is altijd gepleit om de meest kansrijke variant tot het einde toe mee te nemen. Pas na doorrekening en een maatschappelijke kosten-baten analyse kan er een goede keuze worden gemaakt.
 
DROOM heeft ook gepleit voor planmatige investeringen op langere termijn als de meest kansrijke variant boven budget gaat. Bewoners wachten dan liever iets langer dan dat er snel een niet wenselijke situatie wordt gecreëerd voor de komende decennia. Hier is niets mee gedaan.
 
NB De bovenstaande waardering is van de voorkeursvariant. Aan het criterium van het wegbeeld (voor de automobilist) wordt door bewoners weinig gewicht gegeven. Het is immers niet relevant als automobilisten luttele minuten minder fraai uitzicht hebben. Veel bewoners hebben immers de hele dag te maken met het uitzicht.
 
3.            Toekomstige blackspots
In de tweede trechterstap zijn de inrichting van de kruisingen aan bod gekomen. Gekozen is voor ovondes (ovale rotondes), waarbij het langzaam verkeer gelijkvloers oversteekt. Wij voorzien (gesteund door de Fietsersbond) dat bij dubbele rijbanen de oversteek zonder verkeerslichten in de spits niet mogelijk zal zijn en dat door ‘afdekking’ gevaarlijke situaties gaan ontstaan. Afdekking houdt in dat een afslaande vrachtauto op de rechterbaan het zicht ‘afdekt’ van de linkerbaan. Het langzaam verkeer ziet een auto met hogere snelheid  achter de vrachtauto niet. Dit probleem is door het projectbureau eerst naar de derde trechterstap doorgeschoven en nu is het opnieuw doorgeschoven. Met andere woorden: het knelpunt is nog niet opgelost. En dat terwijl er nog geen berekeningen zijn gemaakt van inschattingen van voertuigen die vanaf de Franciscusdreef, Einsteindreef en Darwindreef komen. Let op: Er zijn ook nog geen ervaringen met de afsluiting van de Moldaudreef. De verandering van verkeersstromen door de wijk is ook nog niet berekend.
 
Samenvattend roepen wij de raadsleden op om te pleiten voor:
·         Meer varianten die worden doorgerekend, óók de varianten die beter scoren op inpassing;
·         Keuzes op basis van de maatschappelijke kosten-baten (op langere termijn) en nagaan waar en hoe meer financiële middelen verkregen kunnen worden voor meer kansrijke varianten die extra budget nodig hebben;
·         Oplossingsrichtingen voor knelpunten en niet in te stemmen om knelpunten vooruit te schuiven.
 
Wij hopen hiermee u enig inzicht te hebben gegeven in onze grootste bezwaren van de huidige voorkeursvariant.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens DROOM kerngroep
 
Annette van den Bosch


Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links