Voorlichtingsavond Energie Besparen


dinsdagavond 15 januari, ’t Hoekie in De Bilt

De werkgroep energie van Transition Town De Bilt stimuleert bewust gebruik van energie en gebruik van duurzame energie op lokaal niveau. De afgelopen maanden organiseerde de werkgroep al voorlichtingsavonden over zonnepanelen en over autodelen. Op 15 januari a.s. zal de werkgroep een avond over energie besparen organiseren in ’t Hoekie in De Bilt.

Tijdens deze avond zullen alle aspecten van energie besparen in en rond het eigen huis worden besproken en toegelicht, en is er ook kort aandacht voor zonnepanelen. De avond wordt geleid door enkele deskundigen uit  de werkgroep Energie van Transition Town De Bilt. Er zal ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.
U kunt zich opgeven en meer informatie verkrijgen via g.rosinga@gmail.com.  De begintijd zal nog bekend worden gemaakt en aan deelnemers wordt gevraagd de jaarrekening van het energiebedrijf (elektriciteit en aardgas) mee te nemen.
Groenekan kan inderdaad (nog) groener

De thema-avond over duurzaamheid en zonne-energie, die de dorpsraad van Groenekan in samenwerking met Transition Towns De Bilt organiseerde, mocht zich in een grote opkomst verheugen. Ruim veertig Groenekanners wisten maandagavond 31 oktober de weg naar dorpshuis de Groene Daan te vinden.

Transition Towns

De aftrap verricht Gerard Rosinga. Hij introduceert de Transition Towns beweging (debilt.transitiontowns.nl, e-mail: transitiondebilt@gmail.com) als een club mensen die de eindigheid van grondstoffen (waaronder olie) onder ogen ziet en daarom de noodzaak van een duurzamer leven voelt. Zij wachten niet tot de politiek actie onderneemt maar ze beginnen alvast, heel praktisch, lokaal in hun eigen omgeving een duurzame leefwijze gestalte te geven. Zij ontplooien hun activiteiten op uiteenlopende terreinen als voeding, water, transport, energie, reparatie maar ook ‘hart en ziel’ en een slagvaardiger organisatie van democratische besluitvorming hebben hun aandacht.

Doe-het-zelf-ervaringen

Roel Simons deelt vervolgens met de zaal zijn langjarige praktijkervaringen (vanaf 2003) met zelf geïnstalleerde zonnepanelen en daarop afgestemde aanpassingen aan apparatuur in zijn huis in De Bilt. Zelf installeren van de panelen en de omvormer bleek voor hem, als techneut, eenvoudig. Door besparingsmaatregelen en de inzet van zonnepanelen, moet hij dit jaar nog een klein deel van zijn elektriciteit inkopen (10%), maar hij verwacht dat hij zelf ook in die laatste 10%  volgend jaar kan voorzien. In 2003 verbruikte hij nog 4000kWh. Dit jaar komt hij uit op een netto verbruik van 500kWh. Zijn bruto verbruik over 2011 is ongeveer 2000 kWh. Overigens benadrukt hij dat energie besparen voordeliger is dan opwekken én dat het bewust bezig zijn met het energieverbruik van je huishouden op zichzelf al een gunstige uitwerking heeft en ook het energiegedrag van de overige gezinsleden in positieve zin beïnvloedt!

Kosten en baten

Merijn de Priester, zelf leverancier van zonnepanelen en zonnesystemen, gaat daarna uitgebreid in op de met zonnepanelen gemoeide investeringen, de levensduur (een vermogensgarantie van 25 jaar en vrijwel onderhoudsvrij), het te verwachten financiële rendement, de terugverdientijd en de return on investment. Aan de hand van een voorbeeldberekening maakt hij het financiële rendement en de terugverdientijd concreet.
Voorbeeld: met een investering van 3000 euro voor zes panelen (met een gezamenlijk piekvermogen van 1200Wp) mag de gebruiker in Nederland rekenen op een gemiddelde opbrengst van 1000 kwh per jaar waardoor de kilowattuurprijs over de totale levensduur op 12 cent uit komt.Onder de streep komt e.e.a. neer op een besparing van 200 euro per jaar (op basis van de huidige energieprijzen en een gemiddeld gezinsverbruik)  waarmee de terugverdientijd uitkomt op 15 jaar en het financieel rendement op 6% van de investering. Als een installatie meer opwekt dan op dat moment zelf wordt verbruikt, wordt elektriciteit teruggeleverd aan het net en kan tot 5000 kwh gesaldeerd worden met het eigen verbruik (voor een gemiddeld huishouden in Nederland 4000 kwh/jr) zodat men voor die zelf opgewekte en gesaldeerde kwh’s dan 20 cent per kwh ontvangt!

Wij willen zon

Op dit moment worden zelfs nog aantrekkelijker collectieve zonnepaneelproposities in de markt aangeboden (www.wijwillenzon.nl). Daarmee kan een piekvermogen van 1200 W al voor een investering van 1800 euro gerealiseerd worden. De andere parameters in de sommen blijven ruwweg gelijk waardoor rendement en terugverdientijd nog beduidend gunstiger kunnen uitpakken.
 

Vragen uit de zaal

De zaal maakt dankbaar gebruik van de aanwezige expertise (ook onder de aanwezigen in de zaal bevonden zich trouwens enkele praktijkdeskundigen) om een groot aantal vragen aan de orde te stellen. Oriëntatie op het Zuiden blijkt het beste, maar ook behoorlijke afwijkingen daarvan worden niet direct afgestraft met een grote afname van de opbrengst. Hetzelfde geld voor de hellingshoek. Dertig graden is optimaal, maar ook daar resulteren afwijkingen niet meteen in veel minder opbrengst. De panelen hoeven i.h.a. niet schoongemaakt te worden, ze regenen in ons klimaat, mede dankzij de hellingshoek, vanzelf schoon. Het rendement van zonnepanelen neemt wel wat af bij toenemende temperatuur. Het is daarom verstandig voor wat ventilatie onder de panelen te zorgen. Naast blauwe zonnepanelen zijn er nu ook zwarte en rode te krijgen. De rode panelen hebben wel een wat lager rendement.

Helaas heeft gemeenschappelijke inkoop op het niveau van het dorp Groenekan, volgens de deskundigen, maar weinig invloed op de prijs van de panelen. Pas bij kwantiteiten in de orde van meerdere zeecontainers komen extra prijsvoordelen in zicht. Overigens zal aansluiten bij ‘wij willen zon’ vanwege hun grote verzamelvolumes wel zoden aan de dijk zetten. En natuurlijk kan samenwerken bij het installeren op dorpsniveau de kosten van de eventuele installateur(s) waarschijnlijk gunstig beïnvloeden.

Energiecorporatie

Groenekan kent veel prachtige monumentale bomen die het dorp tot zo’n fraaie groene oase maken. De keerzijde daarvan is dat daardoor ook veel daken van huizen te beschaduwd zijn om zich te lenen voor zonnepanelen. Enkele aanwezigen vragen naar de mogelijkheid om – misschien in corporatieverband - te profiteren van investeringen in panelen die elders, op veel gunstiger gelegen daken, worden gemonteerd (bv landbouwschuren). Dit onderwerp blijkt in de politieke op dit moment stevig in discussie. Volgens de huidige regelgeving is men energieleverancier als energie wordt opwekt buiten het eigen terrein. Dan is men ook verplicht energiebelasting (11 cent/kwh!) af te dragen wat zo’n deal op dit moment weinig interessant maakt. Overigens is de energiebelasting ingevoerd als eco-tax  en het lijkt zeer wel te verdedigen dat die dan niet zou gelden voor duurzaam opgewekte energie. Deze discussie krijgt in de politiek ongetwijfeld nog een vervolg.Copijnlaan

Onder de bewoners van de Copijnlaan blijkt al een jaar geleden een gedetailleerde energie-inventarisatie uitgevoerd te zijn. Die inventarisatie toont, ondanks de redelijk identieke woningen, flinke verschillen in energieverbruik. Ook blijkt dat het grootste deel van de energierekening gaat zitten in het gasverbruik. Voor de Copijnlaan lijkt daarom een nadere analyse van de verbruiksverschillen een nuttige eerste stap, die al het nodige op zou kunnen leveren. Dat laat onverlet dat, gezien de gunstige rendementcijfers, parallel daaraan natuurlijk ook aan een dorpsbreed project met aanschaf en installatie van zonnepanelen zou kunnen worden deelgenomen.
 
“Zonnig De Bilt”

 In vervolg op de eerste bijeenkomst in Groenekan omtrent zonnepanelen op de daken, het volgende:
 
In samenwerking met geïnteresseerden, heeft de energie werkgroep van Transition Towns De Bilt, een vervolgbijeenkomst georganiseerd op 14 december a.s.
 
Van onze kant zal dan aanwezig zijn Merijn de Priester en enkele mensen van de energie werkgroep. Merijn is leverancier van zonne-installaties , maar zal op deze avond slechts optreden als deskundige (u bent dus vrij om meerdere offertes aan te vragen).
 
Het is de bedoeling dat u als dorpsgenoten gezamenlijk gaat optrekken om tot realisatie te komen van het installeren van zonnepanelen. U zult deze avond dorpsgenoten ontmoeten die ook tot realisatie over willen gaan. Wij vertrouwen erop dat deze avond de gelegenheid zal creëren om van gedachte te wisselen hoe dit in Groenekan georganiseerd zou kunnen worden.
 
Bijeenkomst 14 december, 2011
Waar - MMHC Hockey clubhuis, Lindelaan 66a.
Hoe laat: van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 
U bent allen Welkom.
 
“Transition Towns De Bilt – werkgroep energie”
 
Contact: transitiondebilt@gmail.com
Info: www.transitiontowns.nl - kijk onder De Bilt