In 2009 ontstond er de behoefte om een visie op Groenekan te ontwikkelen.
Er waren een aantal zaken in Groenekan waar dringend een oplossing voor gezocht moest worden.
Daar deze allemaal met elkaar verband hielden was het belangrijk om eerst een samenhangende visie op Groenekan te ontwikkelen, alvorens verder te gaan met het oplossen van die problemen.
De problemen waar wij hier over spreken hadden allemaal hoofdzakelijk met ruimtelijke ordening te maken.
Sociale zaken zoals huisvesting van ouderen zijn niet aan de orde geweest bij het opstellen van de visie.

Wat wilde de gemeente en, nog belangrijker, wat wilden de bewoners van Groenekan met hun dorp en woonomgeving?
Als een van de belangrijkste zaken kwam naar voren dat Groenekanners hun dorp graag groen willen houden en geen grote infrastructurele projecten willen. Het natuurlijke en culturele erfgoed moet zoveel mogelijk in stand blijven. Dat is nog steeds zo in 2014.

Verder kwam naar voren dat de gemeenschap bang was om vanuit de gemeente zaken opgelegd te krijgen. Dus de gemeenschap is bereid mee te denken en te praten over veranderingen of oplossingen van problemen.
 
De Groenekanse gemeenschap, bestaande uit een kleine 2000 inwoners, heeft een respectabel aantal belangenverenigingen, die uiteraard allemaal hun eigen ideeën hebben over het beheer van Groenekan en over de problemen die opgelost moeten worden.
De Groenekanse gemeenschap wil haar deskundigheid graag inzetten bij het aanpakken van de problemen.
 
De grootste problemen waren in 2009:
Groenekan hoopte dat de verschillende problemen, met de visie in de hand. aangepakt zouden worden en er studieopdrachten gegeven zouden worden om tot oplossingen te
komen.
 
Natuurlijk gaan wij er vanuit dat binnen het gemeentelijk apparaat de visie bewaakt wordt en vervolgstappen, zoals het vaststellen van de structuurvisie en de bestemmingsplannen,
aan de visie getoetst worden.
Maar van de grootste problemen, vastgelegd in de visie is er maar één bijna opgelost.

Helaas moeten wij constateren dat het dus niet loopt, zoals wij dat bij het vaststellen van de visie in de gemeenteraad hadden verwacht.
 
De communicatie met de gemeente verloopt veel beter dan in 2009. Als voorbeeld wil ik noemen de ontwikkelingen rond de Hogenkampse plas.
 
Wij zouden als dorpsraad u allen scherp willen houden en de nog openstaande problemen nu eens echt willen aanpakken en niet te horen willen krijgen dat er geen middelen en mankracht is. Daarom willen wij, als spreekbuis van de Groenekanse bevolking u allen de volgende stelling voorleggen.
 
Marius van den Bosch
Voorzitter Dorpsraad Groenekan
16 februari 2014
 
Stelling:
 
In deze tijd van participatie wil de Dorpsraad, gezamenlijk met de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen, zorgen dat de knelpunten zoals genoemd staan in de visie, gedurende de komende 4 jaar opgelost worden.
Dit betekent dat de gemeenteraad ervoor moet zorgen dat het college van B&W studieopdrachten gaat geven voor de openstaande, in de visie op Groenekan genoemde knelpunten en dat over vier jaar de plannen minimaal in uitvoering zijn.
 
Ja of nee

Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links