bijgaand de directe link naar de film en de webapplicatie voor het project A27/A12 Ring Utrecht.
Dat doet u op twee digitale adressen:
 
 1. Zienswijze indienen, zie hieronder. Een zienswijze indienen is essentieel. Dit project is nog in haar ontwerpfase. Om later in beroep te kunnen op het definitieve besluit moet u nu een zienswijze indienen. Zie onder 1.
 2. Reactie op bovenwettelijke maatregelen (15 Miljoen) : Dit heeft geen wettelijke status, echter het is heel noodzakelijk dat u bijvoorbeeld in een zin aangeeft prijs te stellen op geluidsmaatregelen of anders. Zie  https://fd9.formdesk.com/provincieutrecht1/Ext_ReactieA27A12
 
 
1. Zienswijze indienen Project A27/A12/Ring Utrecht voor 20 juni 2016
 
Ga voor 20 juni naar site : www.platformparticipatie.nl
Kies Project : A27/A12/Ring Utrecht
Kies: fase 2: zienswijze indienen
Kies: dien uw zienswijze digitaal in   (staat een paar regels boven de data van de voorlichtingsavonden) Of ga rechtstreeks naar http://fd2.formdesk.com/minienm/Ring_Utrecht_A27_A12
 
 
Vul uw persoonlijke gegevens in en kopieer in “uw reactie” onderstaande tekst (betreft ongeveer 4 pagina’s):  
 
Ik ben inwoner van Groenekan en:
Ik ga er vanuit dat alle onderdelen van deze zienswijze zorgvuldig worden behandeld en afgewogen, mede omdat 
Mijn zienswijze gaat in op :
 1. Prognose mobiliteit: Ik verzoek u om de knooppunten Rijnsweer en Lunetten te ontvlechten.
 2. Scenario’s : Ik verzoek u om de effecten invoegend verkeer inzichtelijk te maken.
 3. Geluidswerende voorzieningen: Nieuwe Wetering : het op een andere wijze inzetten van geluidsmaatregelen is hier mogelijk effectiever. Overleg hierover dient gevoerd te worden met bewoners en de gemeente de Bilt.
 4. Reflectieonderzoek en samenwerking Pro-Rail: Koningin Wilhelminaweg. Ik wens een Reflectieonderzoek, zoals door de Raad van State voorgeschreven bij het TB A27/A1, en ik verzoek u om in breed verband met de gemeente de Bilt,  de Provincie en uw Staatssecretaris, als verantwoordelijke voor ProRail en Milieu t.a.v. de Koningin Wilhelminaweg (met speciale aandacht voor de verzorgingsplaats) samen te werken op het integreren van diverse geluidsopgaven.
 5. Uitvoering schermen: ik wens duidelijkheid over de uitvoering van de schermen. Waarbij de voorkeur uitgaat naar waar nodig absorberend en zoveel mogelijk groene beplanting.
 6. Luchtkwaliteit: Ik maak bezwaar tegen slechte luchtkwaliteit door de verbreding van de A27.  Als inwoner wil ik weten aan welke concentraties ik word blootgesteld. Er dient meer onderzoek gedaan te worden naar regionale concentraties met effectieve rekenmodellen voor luchtkwaliteit.
  Ik mis de cumulatieve effecten ten opzichte van het TB A27/A1. Wij verzoeken u deze effecten inzichtelijk te maken.
 7. Snelheid. Ik wens dat er max. 100 km wordt gereden op de A27/Ring door en langs Groenekan.
 8. Bovenwettelijke maatregelen: Ik wens die in te zetten voor geluidwerende voorzieningen.
  Daarnaast verzoek ik u om de geluidproductieplafonds te verlagen overeenkomstig de daartoe te treffen bovenwettelijke maatregelen.
 9. Boscompensatie, water en bouwplaatsen: Ik wens dat u overleg voert met bewoners en de gemeente de Bilt over de Boscompensatie, water-en bouwplaatsen.
 10. Realisering: Realiseer het project met zo min mogelijk overlast voor alles wat leeft en werkt in het dorp Groenekan. Communiceer tijdens de uitvoering goed met bewoners, leer van uitvoering A27/A1.
 11. Overige: externe veiligheid en zonnepanelen.
 
 

Onderbouwing Zienswijze op A27/A12/Ring Utrecht

 
1. Prognose mobiliteit
Binnen ons dorp is er discussie over het nut en noodzaak van de verbreding van de A27. 
Echter door het in tweeën knippen van de projecten A1/A27 en A27/ring Utrecht dwingt de Minister ons om te pleiten voor een verdere ontknoping van het wegennet op de ring Utrecht. Er is immers al besloten tot (deel) verbreding tussen in het project A1/A27.  
1.a.Ik verzoek u om de knooppunten Rijnsweer en Lunetten te ontvlechten
 
Er zijn nu files op de A27 maar ook veel drukte en verkeersonveilige situaties op de lokale wegen die door en langs Groenekan lopen. De uitkomt van dit project zou moeten zijn dat het onderliggende wegennet wordt ontlast.. Ik ga uit van vermindering van de hoeveelheid sluipverkeer door onze kern, waarmee de leefbaarheid wordt vergroot.
 
Ontsluiting USP : Toch constateren ik, op basis van het deelrapport Verkeer,  dat bij de aansluiting Bilthoven (richting Utrecht) vertraging optreedt op de A27 door invoegend verkeer. Niet duidelijk is hoe groot deze vertraging exact is, noch de mate waarin het verkeer terugslaat op de N234 en de N417/Koningin Wilhelminaweg. . De maatregelen uit het TB A27/A1 lijken hiermee onvoldoende effect te sorteren. 
1.b.  Ik verzoek u om de effecten invoegend verkeer inzichtelijk te maken.
 
2. scenario”s
WLO scenario’s In december 2015 heeft het Centraal Planbureau nieuwe WLO groeiscenario’s uitgegeven, die verwerkt zijn in de nieuwste verkeersmodellen (NRM 2016). De hoeveelheid verkeer is input voor de leefbaarheidsmaatregelen, waaronder de geluidswerende voorzieningen. Naar mijn mening dient de omgeving maximaal beschermd te worden. 
2.a. Ik wens dat de verkeersgegevens uit het OTB als uitgangspunt worden gebruikt voor de leefbaarheidsmaatregelen in het TB.
 
3. geluidwerende voorzieningen 
Ik ben van mening dat optimale geluidwerende voorzieningen essentieel zijn voor onze leefomgeving. Het is dan ook logisch dat er op een groot aantal lekken langs het tracé geluidwerende voorzieningen worden getroffen in de vorm van geluidschermen. Waarbij ik opmerk:
Wanneer er een knip wordt gelegd tussen deeltrajecten dient dit niet ten koste te gaan van de inwoners van het dorp Groenekan. Met name wanneer er eveneens sprake is van tussentijds wijzigende juridische kaders.. Zoals het er nu uitziet lijkt het erop dat binnen de nieuwe wetgeving dezelfde uitkomst voor de leefomgeving wordt bereikt, echter,  effectiviteit en ervaringen en wensen van bewoners dienen voorop te staan:  
In het u bekende geluidsrapport zijn voor twee locaties aanbevelingen gedaan om te komen tot effectievere geluidswerende maatregelen. Hiermee dient cumulatie van diverse geluidsbronnen te worden beperkt. Deze locaties betreffen de kern Nieuwe Wetering en de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan.
3.a.Nieuwe Wetering : het op een andere wijze inzetten van geluidsmaatregelen is hier mogelijk effectiever. Overleg hierover dient gevoerd te worden met bewoners en de gemeente de Bilt 
 
4. Reflectieonderzoek en samenwerking met Pro Rail
Zoals bij u bekend, is ten tijde van het TB A27/A1 door de bewoner van Koningin Wilhelminaweg 329 bezwaar gemaakt tegen de reflectie van de achterzijde van het geluidsscherm door het spoor. Met name de hoogste twee meter dragen in grote mate bij aan deze reflectie, welke nu nog verder zou worden versterkt door het plaatsen van een aanvullende meter. 
4.a. Koningin Wilhelminaweg: Ik wens een Reflectieonderzoek, zoals door de Raad van State voorgeschreven bij het TB A27/A1, 
 
Reflectieonderzoek ontbreekt op dit moment. Hierdoor kunnen maatregelen op dit moment nog niet worden gewogen op hun effectiviteit. Tegelijkertijd zorgt het spoorweglawaai, met name ’s nachts voor overlast. Dit stuk spoor staat opgenomen in het Meerjaren Programma Geluidssanering voor mogelijke maatregelen langs het spoor. De omgevingskwaliteit en leefbaarheid zullen toenemen door het integreren van de diverse geluidsopgaven. 
4.b. Ik verzoek u om in breed verband met de gemeente de Bilt,  de Provincie en uw Staatssecretaris, als verantwoordelijke voor ProRail en Milieu t.a.v. de Koningin Wilhelminaweg (met speciale aandacht voor de verzorgingsplaats) samen te werken op het integreren van diverse geluidsopgaven 
 
5. Uitvoeringswijze schermen 
In bijlage 2 van het OTB zijn de diverse geluidsmaatregelen opgenomen. Hierbij wordt gesproken over het plaatsen van de geluidsschermen onder een hoek van 20 graden en deze absorberend uit te voeren. Ik ben van mening dat deze tekst onduidelijkheid creëert over de te nemen maatregelen. Immers kan, bij een reflecterend scherm dat is geplaatst onder een hoek van 20 graden, eveneens worden gesproken van een absorberende uitvoering. In het TB dient u afgezien van de hellingshoek, kenbaar te maken welke delen van de schermen in absorberend of reflecterend materiaal worden uitgevoerd. Alleen hiermee ontstaat duidelijkheid over de te nemen maatregelen.
5.a. ik wens duidelijkheid over de uitvoering van de schermen. Waarbij de voorkeur uitgaat naar waar nodig absorberend en zoveel mogelijk groene beplanting.  
 
6. Luchtkwaliteit
Een slechte luchtkwaliteit is slecht voor de gezondheid en in het bijzonder voor kinderen die binnen 100 meter van de snelweg wonen en onderwijs krijgen. Op dit moment liggen 2 scholen in deze straal in Groenekan. Uit internationaal onderzoeken blijkt dat kinderen die binnen 100 meter van een snelweg wonen of naar school gaan tot 10% minder longcapaciteit ontwikkelen en meer luchtwegklachten hebben. Binnen de woonkern Groenekan liggen onze woningen en scholen binnen die 100 meter en ik wens daarom dat er extra maatregelen worden getroffen. De gezondheidsraad heeft immers ook geadviseerd dat geen gevoelige bestemmingen binnen 300 meter van drukke wegen moeten worden gerealiseerd. 
6.a. Ik maak bezwaar tegen slechte luchtkwaliteit door de verbreding van de A27.  Als inwoner wil ik weten aan welke concentraties ik word blootgesteld. Er dient meer onderzoek gedaan te worden naar regionale concentraties met effectieve rekenmodellen voor luchtkwaliteit.  
Ik mis de cumulatieve effecten ten opzichte van het TB A27/A1. Ik verzoek u deze effecten inzichtelijk te maken. 
 
7. Snelheid Op diverse snelwegen in het land is in de afgelopen jaren de snelheid verhoogd tot 130 km/h. Deze ontwikkeling vind ik ten aanzien van de A27 absoluut onwenselijk en niet passend binnen de omgeving. Ik ga er dan ook vanuit dat u, in tegenstelling tot de A1, niet het snelheidsregime aanpast na het onherroepelijk worden van het TB.
7.a.  Ik wens dat er max. 100 km wordt gereden op de A27/Ring door en langs Groenekan. 
 
8. De 15 miljoen bovenwettelijke maatregelen: 
8.a. Ik wens die in te zetten voor  geluidwerende voorzieningen. 
Daarnaast verzoek ik u om de geluidproductieplafonds te verlagen overeenkomstig de daartoe te treffen bovenwettelijke maatregelen.
 
9. Boscompensatie en bouwplaatsen 
Eind januari heeft onze gemeenteraad de Gebiedsvisie De Bilt Zuid vastgesteld, waarvan u eveneens melding maakt in de notitie “Proces van probleemverkenning naar Ontwerp-Tracébesluit”. In de Gebiedsvisie is de nadruk gelegd op het open en kleinschalige landschap tussen De Bilt en de Uithof. Het gebied rond de Bunnikseweg en Universiteitsweg wordt gekenmerkt door halfopen tot open landschap, dat overwegend in gebruik is als grasland, aangevuld met verspreid gelegen agrarische bebouwing.
De voorgestelde schaal aan boscompensatie aan de westzijde van de aansluiting Uithof/De Bilt (locatie 47 / maatregel 2NL5) vinden wij niet passend binnen deze karaktervolle omgeving. Eveneens stuit het voorstel op veel weerstand vanuit de omgeving. Ik ben dan ook van mening dat invulling van de compensatieopgave ingevuld dient te worden door vooral in te zetten op afscherming van de snelweg. Eveneens vraag ik aandacht voor de hinder van het bouwterrein op deze locatie. Niet alleen kan dit grote hinder opleveren voor de omwonenden, maar eveneens zorgen voor een aanzienlijke verstoring van de ecologie in het gebied. Ik ben dan ook van mening dat de omvang van het werkterrein beperkt dient te blijven binnen het gebied tussen de snelweg en de nieuwe aansluiting richting Breda. Eveneens dient de ecologische impact vooraf geminimaliseerd te zijn door de aanleg van de benodigde compensatie ten behoeve van de verbinding.
Over de plaats van de van Boscompensatie en de afvoer van het water rond Groenekan is met bewoners geen overleg gevoerd. Dit wordt wel gewenst.
9.a. Ik wens dat u overleg voert met bewoners en de gemeente de Bilt over de Boscompensatie, het afvoeren van water en de bouwplaatsen
 
Van ervaring leren
Daarnaast hoop ik, met de gemeente de Bilt dat u de ervaringen wilt delen van reeds uitgevoerde projecten. Het knooppunt De Hogt (Ring Eindhoven, A2-A67) biedt waardevolle aanknopingspunten over de wijze waarop infrastructuur en landschap met elkaar verenigd kunnen worden. Door diverse gebiedspartijen uit de omgeving van De Bilt is op basis van deze ervaring het initiatief “Liniepark Rijnsweerd” opgezet. Ik benadruk deze lessen te benutten en het initiatief verder te betrekken bij de uitwerking van het Landschapsplan en het Esthetisch Programma van Eisen.
 
10. Realisatie met zo min mogelijk overlast
Mijn angst is dat tijdens de uitvoeringsfase het dorp Groenekan onevenredig en zwaar wordt belast Zeker gezien de lange realisatieduur van de twee Projecten is het beperken van de omgevingshinder van groot belang voor de omgeving voor zowel bewoners, ondernemers als natuur. Ik hoop dat u door goede samenwerking met de gemeente de Bilt en inspanning ten behoeve van het Doorstromingsplan de omgevingshinder, ook op de aanliggende wegen weet te beperken. Bij de aanbesteding dient zeer nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de omgevingshinder, zowel de direct als indirect, binnen de gunningscriteria
10.a. Realiseer het project met zo min mogelijk overlast voor alles wat leeft en werkt in het dorp Groenekan. Communiceer tijdens de uitvoering goed met bewoners, leer van uitvoering A27/A1
 
11. Overige opmerkingen/adviezen:
11.a. Externe Veiligheid Als inwoner van de gemeente de Bilt vraag ik uw aandacht voor de plasbrandaandachtsgebieden. Op grond van uw uitleg van de regelgeving komen bestaande woningen na de verbreding in het plasbrandaandachtsgebied te liggen zonder dat hiervoor (beschermende) maatregelen worden getroffen.
Het is aan burger niet uit te leggen dat deze wel bescherming geniet voor het plaatsgebonden risico, maar dat er geen bescherming plaatsvindt tegen een plasbrand. Terwijl juist de plasbrand uitgaat van het effect en niet van een risico.
Ik acht dit een onwenselijke situatie en vragen u maatregelen te treffen bij de woningen die in het plasbrandaandachtsgebied komen te liggen. Ik kan mij goed voorstellen dat er in dit geval geen bouwkundige maatregelen aan de woningen zijn zoals genoemd in de regeling Bouwbesluit, maar dat in de overdracht maatregelen worden getroffen (zoals een opstaande rand) die verspreiding van een brandende plas vloeistoffen beperken of voorkomen. Een en ander op basis van gelijkwaardigheid en kosteneffectiviteit zodat er een gewogen proces plaatsvindt.
11.b. Energie - Zonnepanelen In het MMA is de ambitie geformuleerd dat de energie die nodig is om het wegsysteem te laten functioneren op een duurzame wijze wordt opgewekt, waarbij gekozen wordt voor zonne-energie. Samen met de gemeente de Bilt ben ik van mening is dit niet ambitieus genoeg is. Het Rijk, dat eveneens invulling moet geven aan het Klimaatakkoord, kan een waardevolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio door het strategisch inzetten van de beschikbare gronden rond de snelwegen. Door hier energievoorzieningen te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen, worden diverse voordelen behaald op het gebied van klimaat, landschap, ruimtelijke efficiëntie en financiën. Ik onderschrijf dan ook het pleidooi om hier gezamenlijk, met maatschappelijke partners, nadere invulling aan te geven.
 
 
Naam
Adres
 

Agenda

Volgende vergaderingen 2019

verslag ma 21 januari De Groene Daan
verslag ma 12 november De Groene Daan

 

Links